Fervosa

Tractament i gestió
de residus

Una gran experiència i professionalitat avalen la nostra tasca en les diferents possibilitats de manejar i tractar residus

La planta de compostatge de Manlleu és una instal.
lació moderna, tecnificada i amb les màximes garanties mediambientals.

Procés de Compostatge

Inputs

Biomasses
Biosòlids
Dejeccions

Fervosa

Cicle:
Descomposició
Nitrogen
Carboni

Matèria Orgànica

Compost
Per Fervosa aquesta ecotecnologia que es descriu com el compostatge, ens interessa com a procès de transformació.

Terra
També ens importa especialment tancar els cicles naturals i valoritzar els residus biodegradables, cada vegada més abundants en aquesta societat avançada en què vivim.

El procés pas a pas

  1. Recepció de les matèries prèviament seleccionades i caracteritzades. Control d'entrada.
  2. Mescla i homogenització amb agents bulking.
  3. Fase termòfila de descomposició (4 setmanes): Construcció d’una pila de compostatge sobre un sistema de ventilació / Cobertura de la pila i col.locació de les sondes de temperatura i oxigen. Higienització.
  4. Fase mesòfila (2 setmanes): Segon volteig i construcció de la pila sobre sistema de ventilació / Cobertura de la pila i col.locació de les sondes de temperatura i oxigen.
  5. Volteig cap a la fase de maduració.
  6. Garbellat amb la recuperació per una banda de l'agent bulking amb el seu retorn a inici de procés, i per l'altra, obtenció del COMPOST.
  7. Anàlisi i control de qualitat. Caracterització del compost (control sortida).

Serveis

Tractament

Quan la matèria orgànica es converteix en residu. Fervosa pot oferir diferents possibilitats de valoració i aprofitament amb les màximes garanties.

Gestió

La complexitat normativa d’aquestes gestions. La competivitat en les diferents possibilitats i el difícil equilibri que es genera amb el medi, demana un coneixement experimentat i una gestió sostenible que Fervosa ofereix.

Sistema de gestió
mediambiental

Fertilitzants Voltregà, S.A. (Fervosa), empresa dedicada a la valorització de matèries orgàniques mitjançant la tècnica del compostatge amb la seva transformació en fertilitzants orgànics de qualitat, posa en coneixement del personal, clients, proveïdors, administracions públiques i públic en general, que l’empresa té com a fites fonamentals de les seves actuacions i com a una de les línies estratègiques de desenvolupament empresarial, la protecció del medi i la millora continua en els aspectes mediambientals de l’empresa i dels seus clients, així com la qualitat en tots els processos productius amb l'objectiu d'augmentar la satisfacció dels nostres clients.

Per garantir l’assoliment d’aquests objectius, s’ha realitzat la implantació del Sistema de Gestió Mediambiental i del Sistema de Gestió de Qualitat de l’empresa, basats en les normes internacionals ISO 14.001:2004 i ISO 9001:2008, amb els següents compromisos i principis de qualitat i medi ambient.

Compromisos mediambientals i de qualitat

Fevosa es compromet a conduir les seves activitats de forma dirigida a la protecció del medi i al foment dels processos integrats al màxim en el desenvolupament sostenible i, per tant, que representin una millora contínua en els aspectes qualitatius i mediambientals actuals. Amb aquesta filosofia es definiran els objectius de l'empresa, així com els mediambientals, permeten així una revisió continua. Per les característiques pròpies de la seva activitat empresarial, Fevosa també es compromet a assessorar als seus clients en la gestió més adequada dels residus des del punt de vista mediambiental, i sempre dintre del marc normatiu i de viabilitat que pertoqui. En conseqüència, els principis qualitatius i mediambientals són fonamentals per a Fevosa i, per tant, formen part integral dels processos de planificació, presa de decisions i activitats d’execució de l’empresa.

Principis de qualitat
i mediambient

Compliment de la legislació en general que afecti a l'activitat de Fevosa, així com consideració de tots aquells Manuals de Bones Pràctiques publicats del sector, tenint especial atenció als requisits dels nostres clients.
Prevenció, reducció, transformació, valorització i eliminació si s'escau, representen els processos bàsics i capitals que Fevosa té com a principis en la política mediambiental.
L'activitat empresarial cercarà les tecnologies i els processos més adequats per prevenir, reduir i eliminar, si s’escau, possibles contaminacions i pertorbacions que incideixin negativament en el medi ambient i que alhora incideixen positivament en la qualitat, tant en els processos existents com en els nous.
Millora contínua tant des d'un punt de vista mediambiental com qualitatiu i al mateix temps en seguretat pels treballadors. Afavorir la Formació mediambiental amb els programes de formació que calgui, així com incentivar en la producció de qualitat. Mantenir una bona formació en temes de seguretat, per tal de reduir els possibles accidents i/o baixes laborals. Implicar els treballadors en la tasca global de l'empresa, motivant-los i mostrant-los la importància de la tasca que desenvolupa cada un d'ells/es, es tractarà als proveïdors en les mateixes condicions de formació i documentació que al personal propi, especialment en els seus aspectes mediambientals.

Adreça

Oficines i Magatzem
Ctra. de Manlleu a la Gleva. Km 2
Apartat de correus 199
08560 Manlleu/Barcelona
GPS
N 42º 00' 07,78"
E 2º 14' 47,85"

Fervosa Planta de Residus
Paratge d’Espadamala, SN
08560 Manlleu/Barcelona
GPS
N 42º 00' 49,05"
E 2º 16' 02,75"

Contacte

fervosa@fervosa.com
T 938 502 720
F 938 502 595

Departament Comptable
natalia@fervosa.com

Departament Comercial
darius@fervosa.com
ruben@fervosa.com

Departament Tècnic
montse@fervosa.com
judit@fervosa.com

Consultes